Projekty na Kube

Najväčší karibský ostrov skrýva výnimočné investičné príležitosti vhodné najmä pre investorov, ktorí hľadajú investície s vyššími výnosmi, aké napríklad v Európe už nedokážu dosiahnuť.

Prečo investovať v Latinskej Amerike

Vysoké, až dvojciferné výnosy

Rastúce trhy so zvyšujúcim sa dopytom

Lacné výrobné kapacity

Investícia na trhu s nedostatkom výrobných kapacít a rastúcim dopytom

Regulovaný trh s garanciou umiestnenia celej produkcie na kubánskom trhu

Viac o projekte na Kube

Kubánsky obchodný trh je stále regulovaný a s nedostatkom výrobných kapacít. Výrobná produkcia má preto garantovaný celý odbyt na domácom trhu. Rastúci domáci dopyt a postupné oživenie turistického ruchu umožňujú aj postupný rast výrobných kapacít.

 

Právne informácie

Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.