Investičné projekty

Budujeme projekty v oblastiach, ktorým dobre rozumieme, v lokalitách, ktoré nám sú blízke a ktoré z dlhodobého hľadiska vykazujú najväčšiu prosperitu. Každý náš projekt je niečím unikátny, jedno však majú spoločné. Za všetkými stoja tímy skúsených odborníkov, ktorí sa neboja žiadnej výzvy a svoju prácu vykonávajú poctivo a zodpovedne.  

Portfólio projektov investičnej skupiny Proxenta tvoria projekty v rôznom štádiu realizácie. Ich aktuálna súhrnná trhová hodnota presahuje 480 miliónov eur. 

Naše portfólio

K výberu projektov pristupujeme konzervatívne. Kladieme dôraz na diverzifikáciu a  dlhodobú stabilitu. Naše investície preto smerujú do 3  stabilných segmentov:

REALITNÝ DEVELOPMENT

9

287 770 000 €

287 770 000 €

Komerčné nájomné reality

4

80 100 000 € 

80 100 000 € 

2

Výroba

112 175 000 € 

112 175 000 € 

Súhrnná trhová hodnota projektov

480 045 000 €

Údaje k 30.06. 2022

Realitný development

Development je základným investičným pilierom skupiny už od roku 2013. Pri výbere každého rezidenčného developerského projektu je pre nás na prvom mieste lokalita. Lukratívne centrá miest alebo územie s mimoriadnou pridanou hodnotou ako je napríklad priame prepojenie s  prírodou. Nehnuteľnosti sú unikátny produkt. Sú krásne, hmatateľné, napĺňajú základnú ľudskú potrebu mať domov, a  ak sú vo vhodnej lokalite, ich hodnota neustále rastie. Z dlhodobého hľadiska sú preto najstabilnejšie. Nestaviame len budovy. Budujeme domovy a  vytvárame životný štýl.

Komerčné nájomné reality

Komerčné nájomné reality produkujúce pravidelný výnos sú pevnou súčasťou portfólia Proxenty od roku 2017. V rámci stanovenej stratégie sa sústreďujeme na nájomné reality, ktoré už historicky dlhodobo vykazujú schopnosť získať a udržať si nájomcov zo strategických oblastí. Získavame tak aktíva, ktoré si udržujú dlhodobú hodnotu a  súčasne umožňujú zhodnocovanie prostriedkov zodpovedajúce konzervatívnej investičnej stratégii. Na rozdiel od rezidenčného developmentu vyhľadávame vhodné príležitosti v  regiónoch mimo hlavného mesta.

Výroba

Historicky najmladšou oblasťou, no do budúcna s  najväčším potenciálom rozvoja, sú výrobné podniky, ako prvé v oblasti potravinárstva. Prioritami v tomto odvetví sú pre nás kvalitné technológie, orientácia na vedu a výskum a  v  neposlednom rade výber správnych lokalít. Tento nový segment priniesol do skupiny diverzifikáciu i  z  pohľadu geografického. Okrem výrobného podniku v  Galante, vlastní skupina 51% podiel v  továrni na výrobu cukroviniek v latinskej Amerike, na ostrove Kuba.

Financovanie projektov

1

Naše projekty sú financované vždy z viacerých zdrojov.

2

Vďaka tomu realizujeme viacero projektov súčasne.

3

Väčší počet projektov umožňuje diverzifikovať riziko.

4

Výsledkom je vyšší zisk pre všetky zúčastnené strany.

Optimálny finančný mix

V oblasti financovania developerských projektov a  nákupu komerčných nájomných realít využíva Proxenta tradičný a  osvedčený model finančného mixu, kde bankové financovanie tvorí okolo 70 percent nákladov na projekt. Takéto nastavenie poukazuje na vysokú kvalitu projektov a  dôveryhodnosť Proxenty v  očiach bánk. Medzi financujúce banky našich projektov patrí napríklad Všeobecná úverová banka, Tatra banka a  Oberbank.

72 %

28 %

Bankové
financovanie

Vlastné zdroje Proxenty
a investície klientov

Graf: Financovanie projektov Proxenty v  oblasti realít.

Graf:
Financovanie projektov Proxenty v  oblasti realít.

Proxenta ;