PROXENTA Broker

V tejto sekcii nájdete povinné informácie pre klientov a potenciálnych klientov spoločnosti PROXENTA Broker, s.r.o. Akékoľvek ďalšie informácie, o ktoré by ste mali záujem, Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Upozornenie

S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje distribuované spoločnosťou Proxenta Broker, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, spoločnosti Proxenta Broker, odmenách a províziách prijímaných a/alebo poskytovaných spoločnosťou Proxenta Broker, sú uvedené v dokumente „Predobchodné informácie poskytnuté klientovi alebo potenciálnemu klientovi pred poskytnutím investičnej služby“, ktorý je zverejnený na www.proxenta.sk/proxenta-broker/, a ktorý je prístupný v listinnej podobe v sídle spoločnosti Proxenta Broker a na požiadanie bude investorovi zaslaný na ním uvedenú adresu (listinne alebo elektronicky). Spoločnosť Proxenta Broker investorov vyzýva, aby sa zoznámili s prospektom cenného papiera, ktorý je prístupný na www.proxenta.sk/proxenta-broker/ a/alebo v listinnej podobe v sídle spoločnosti Proxenta Broker a u jej spolupracujúcich subjektov a/alebo u príslušného emitenta.